Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

A. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen 10Fotografie&Webdesign en de rechtspersoon of natuurlijke persoon in uitoefening van beroep of bedrijf waarmee de overeenkomst gesloten wordt.
 2. Aanbod: alle prijsopgaven en andere aanbiedingen van de 10Fotografie&Webdesign waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 3. Opdracht: het product of de dienst die door de10Fotografie&Webdesign geleverd zal worden.
 4. Uitvoerdatum: de datum waarop gefotografeerd wordt.
 5. Fotograaf: Leontine van der Stouw, eigenaar van 10Fotografie&Webdesign, tevens opdrachtnemer en gebruiker van de algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon in uitoefening van beroep of bedrijf, waarmee 10Fotografie&Webdesign de overeenkomst gesloten heeft, en tevens de aanvaarder van de algemene voorwaarden.
 7. Schriftelijk: als er in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘schriftelijk’ wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals email, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van de elektronische communicatie ligt altijd bij de opdrachtgever. 
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet
 9. Nabewerking: het op kleur en contrast maken en de uitsnede corrigeren van de afzonderlijke foto’s welke gemaakt door 10Fotografie&Webdesign.
 10. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 11. Onderhoud van de website: het door 10Fotografie&Webdesign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (Tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

B. Toepassing

 1. Door verlenging van een opdracht aan 10Fotografie&Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van 10Fotografie&Webdesign en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en 10Fotografie&Webdesign opgenomen wordt.

C. Aanbod

 1. 10Fotgrafie&Webdesign doet, in overleg met de opdrachtgever, een schriftelijk aanbod per email, al dan niet middels een offerte.
 2. Dit aanbod of deze offerte heeft een geldigheid van 14 dagen, tenzij anders wordt vermeld.
 3. In prijsopgaven kunnen wijzigingen optreden door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden of prijsstijging van aangeboden producten. 10Fotografie&Webdesign zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

D. Aanvaardig van de opdracht

 1. De opdrachtgever dient het aanbod te aanvaarden door schriftelijk akkoord te gaan met het aanbod, bijvoorbeeld d.m.v. een email.
 2. Wanneer de opdrachtgever geen schriftelijke bevestiging geeft, maar er wel mee instemt of deze indruk wekt dat de fotograaf het werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 3. 10Fotografie&Webdesign behoudt het recht om een opdracht te weigeren als er na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor 10Fotografie&Webdesign onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
 4. Na aanvaarding van de opdracht kunnen alleen met wederzijdse overeenstemming onderdelen van de opdracht worden gewijzigd. 10Fotografie&Webdesign kan hiervoor het verschuldigde bedrag aanpassen.

E. Uitvoering van de opdracht

 1. 10Fotografie&Webdesign zal de opdracht, in overleg met de opdrachtgever, naar het beste inzicht en vermogen en in eigen stijl uitvoeren.
 2. Indien en zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 10Fotografie&Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever is gehouden aan het juist informeren om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. 10Fotografie&Webdesign wordt tijdig en juist geïnformeerd over o.a. tijdstippen, locaties en wensen bij een foto-opdracht. De opdrachtgever zorgt dat de omstandigheden voor 10Fotografie&Webdesign zo gunstig mogelijk zijn en dat eventuele betrokkenen juist zijn geïnstrueerd.
 4. 10Fotografie&Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat 10Fotografie&Webdesign is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 10Fotografie&Webdesign kenbaar hoorde te zijn.
 5. 10Fotografie&Webdesign en de opdrachtgever bepalen voor een fotosessie op welke locatie de opdracht uitgevoerd zal worden en op welke datum dat de opdracht zal plaatsvinden.
 6. Wanneer er voor een fotosessie op een door de opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een vergoeding vereist is, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever neemt zelf contact op met de betreffende locatie om hier afspraken over te maken.
 7. Als de fotograaf naar een locatie moet komen waarvoor reis- en verblijfskosten moeten worden gemaakt, zal de fotograaf deze doorberekenen aan de opdrachtgever. De fotograaf zal deze kosten altijd tijdig mededelen aan de opdrachtgever.
 8. Wanneer een fotosessie in de buitenlucht is overeengekomen, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, zal de fotograaf de opdrachtgever tijdig inlichten. De fotograaf zal een voorstel doen voor een nieuwe uitvoerdatum, binnen 3 maanden na de oorspronkelijke uitvoerdatum.

F. Vergoeding

 • Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld is 10Fotografie&Webdesign gerechtigd de prijs hierop aan te passen.
 • Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de opdrachtgever te worden vergoed. 
 • De door 10Fotografie&Webdesign genoemde bedragen in de offertes zijn voor bedrijven exclusief 21% BTW en voor particulieren inclusief 21% BTW.

G. Betalingsvoorwaarden

 1. De fotograaf zal de opdrachtgever een (elektronische) factuur sturen met het eerder overeengekomen bedrag. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum.
 2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door 10Fotografie&Webdesign elk kwartaal of elk half jaar een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. 10Fotografie&Webdesign kan van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan de uitvoerdatum een aanbetaling wordt gedaan, dan wel het gehele overeengekomen bedrag voldaan wordt.
 4. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of de producten die in het kader van de overeenkomst vervaardigd zijn. Opdrachtgever heeft in zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
 5. Indien de opdrachtgever de factuur niet voldoet binnen de gestelde betalingstermijn zal 10Fotografie&Webdesign een aanmaning tot betaling versturen. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment een rente van 2% per maand plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

H. Levering

 1. 10Fotografie&Webdesign hanteert, tenzij anders overeengekomen, geschatte levertijden.
 2. Na een fotosessie maakt de fotograaf naar eigen kennis en inzicht een selectie van de foto’s. De fotograaf doet een nabewerking voor deze foto’s. De foto’s worden geleverd in hoge resolutie in het gewenste bestandstype (JPEG of PNG). Nabewerking gebeurt in de stijl en met eigen kennis en inzicht van de fotograaf. Onder nabewerking valt niet het verwijderen en/of toevoegen van (storende) elementen in de foto’s.
 3. De foto’s worden geleverd binnen 2 dagen na ontvangst van betaling van de factuur. Echter nooit binnen 5 dagen na het plaatsvinden van de fotosessie. De selectie wordt digitaal aangeleverd via Wetransfer. De foto’s kunnen gedurende 1 week gedownload worden door de opdrachtgever.
 4. De fotograaf levert bewerkte fotobestanden, maar nooit de onbewerkte of RAW-bestanden van de foto’s. Daarnaast is het ook niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen.
 5. Indien de opdrachtgever op basis van de geleverde fotobestanden nog aanvullende bewerkingen wenst door te voeren, kan de opdrachtgever contact opnemen met de fotograaf. De fotograaf kan voor grote bewerkingen een vergoeding vragen. De fotograaf zal dit mededelen aan de opdrachtgever, voorafgaand aan het doen van de bewerkingen.
 6. Met het ontwerp van een website wordt zo spoedig mogelijk gestart na opdrachtbevestiging en ontvangen van benodigde materiaal en informatie.
 7. Tussentijdse resultaten van het ontwerp van de website worden op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
 8. Oplevering van de website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van de ontwikkeling van de website.

I. Duur en Annulering of opschorting

 1. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf de overeenkomst ontbinden of de werkzaamheden t.b.v. de opdracht opschorten tot het bedrag van de factuur is voldaan. De fotograaf zal hiervan wel eerst de opdrachtgever op de hoogte stellen.
 2. Het ontwerpen van een nieuwe website door 10Fotografie&Webdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd.
 3. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elke gewenst moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert tot 14 dagen voor de geplande uitvoerdatum, dan zal 10Fotografie&Webdesign een vergoeding van 25% van het offertebedrag in rekening brengen. Indien annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever 14 dagen voor de geplande datum of later dan 14 dagen voor de geplande uitvoerdatum geschiedt, is de opdrachtgever het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd aan 10Fotografie&Webdesign.
 5. Indien de opdrachtgever na de gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is 10Fotografie&Webdesign gerechtigd een deel van de kosten voor de al verrichte werkzaamheden in rekening te brengen.

J. Auteursrecht en Copyright

 1. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.
 2. Tenzij anders overeengekomen, kan de fotograaf de werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld de website, portfolio, social media, in drukwerk, blog en voor deelname aan wedstrijden en voor publicatie door derden op websites, tijdschriften en kranten.
 3. De opdrachtgever krijgt van de fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag de opdrachtgever de werken verveelvoudigen en openbaar maken op de eigen website, op eigen bedrijfspagina’s, binnen het eigen intranet en op het eigen social media kanaal van de opdrachtgever, mits met naamvermelding van de fotograaf.
 4. Indien de foto een portret betreft, mag deze gebruikt worden op de bedrijfswebsite van de opdrachtgever,  Whatts Ap profielfoto van bedrijfstelefoon, de Linked-In-pagina en het CV van de geportretteerde. Gebruik van het portret op andere social-mediakanalen door de geportretteerde is alleen toegestaan met toestemming van de fotograaf.
 5. Bij publicatie van de foto’s dient, waar redelijkerwijs mogelijk, uitdrukkelijk de naam van de fotograaf vermeld te worden of er moet een duidelijke verwijzing aanwezig naar de fotograaf zijn bij de publicatie van het fotografisch werk.
 6. Het bewerken van fotografische werken is enkel toegestaan ten behoeve van de huisstijl van de opdrachtgever. Het voor enig ander doel bewerken van de foto’s in uitdrukkelijk niet toegestaan, zonder toestemming van de fotograaf. Onder bewerken valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het bijsnijden van foto’s en of het plaatsen van filters over foto’s.
 7. Als de opdrachtgever foto’s aan derden wenst te leveren, mag dit pas na overleg met en toestemming van de fotograaf.
 8. De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 van de Auteurswet, in acht te nemen. Indien dit niet in acht genomen wordt is de opdrachtgever een bedrag van minimaal 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 9. Afwijkende afspraken op dit auteursrecht kunnen schriftelijk worden vastgesteld.
 10. Al het door 10Fotografie&Webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 10Fotografie&Webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 11. Het eigendom van door 10Fotografie&Webdesign verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van 10Fotografie&Webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan 10Fotografie&Webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is 10Fotografie&Webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 12. Fotografie&Webdesign behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

K. Privacy

 1. 10Fotografie&Webdesign zal de persoonsgegevens van de opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen.
 2. 10Fotografie&Webdesign zal, met uitzondering van wettelijke verplichtingen, de persoonsgegevens van de opdrachtgever niet delen met derden of openbaar maken, tenzij de opdrachtgever deze zelf openbaar maakt op de website of socialmedia-kanalen van de fotograaf of wanneer de opdrachtgever de fotograaf hiervoor toestemming heeft gegeven.

L. Aansprakelijkheid

 1. 10Fotografie&Webdesign kan slechts aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld.
 2. 10Fotografie&Webdesign is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige, onjuiste of onvolledige informatievoorziening van de opdrachtgever.
 3. Tenzij anders is overeengekomen levert 10Fotografie&Webdesign de door haar ontwikkelde websites af met de software in de op dat moment actuele stabiele versies. Wanneer hiervoor geen onderhoudscontract is overeengekomen kan 10Fotografie&Webdesign niet verantwoordelijk gehouden worden voor de update(s) van deze software en evenmin voor schade die kan zijn ontstaan door niet uitgevoerde updates.
 4. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 5. Na levering van de digitale bestanden, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is de fotograaf niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden.
 6. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is 10Fotografie&Webdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van 10Fotografie&Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

M. Browsercompatbiliteit

 1. Alle door 10Fotografie&Webdesign ontwikkelde websites worden gebouwd om compatibel te zijn met de belangrijkste browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, FireFox). Van deze browsers ondersteunen we de op het moment van bouwen meest gebruikte versie.
 2. 10Fotografie&Webdesign garandeert op generlei wijze dat de door 10Fotografie&Webdesign ontwikkelde website door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.
 3. 10Fotografie&Webdesign garandeert op generlei wijze dat de door 10Fotografie&Webdesign ontwikkelde website op nog nieuw uit te komen browsers op dezefde manier zal blijven werken of zal worden weergegeven.
 4. De kans is groot dat de door 10Fotografie&Webdesing ontwikkelde website ook op oudere versies van genoemde browsers en andere weinig gebruikte andere browsers prima functioneert. Dit kan echter niet worden gegarandeerd.

N. Klachten

 1. Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per email te worden ingediend, maar in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de foto’s en/of de factuur.
 2. Klachten over de werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld worden, zodat de fotograaf waar mogelijk de werkzaamheden kan aanpassen.
 3. De bij 10Fotografie&Webdesign ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij 10Fotografie&Webdesign zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met de opdrachtgever te bereiken.
 4. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

O. Wijziging van algemene leveringsvoorwaarden

 1. 10Fotografie&Webdesign behoudt zich het recht om deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijzing.

P. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

Q. Rechts- en forumkeuze

 1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het regio waar de opdrachtgever woonplaats heeft.

Contactgegevens:

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per email contact op met ons:

info@10fotografie-webdesign.nl

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op fotografie en webdesign door 10Fotografie&Webdesign, tenzij expliciet anders vermeld. Door verlening van een opdracht aan 10Fotografie&Webdesign verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Laatste actualisatie: 18 februari 2020